תקנון ומדיניות פרטיות באתר ובקורסים מבית הביצה הפיננסית (FinancialEgg)


ברוך הבא לאתר הביצה הפיננסית!

תקנון ומדיניות פרטיות אלו מהווים את הבסיס לשימושך באתר והם בלבד המסדירים את היחסים בינך (המשתמש) ובנינו (הביצה הפיננסית) בכל הנוגע לשימוש ורכישה באתר. שים לב, השימוש והרכישה באתר מהווים את הסכמתך לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות, כפי שאלו יופיעו מעת לעת. על כן, חשוב לקרוא את הוראות התקנון בכל רכישה ו/או כניסה לאתר. במידה ואינך מסכים עם מי מתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות, הנך מתבקש להימנע מרכישה או שימוש באתר באופן גורף, מכל פלטפורמה המאפשרת שימוש כאמור.


כללי


 1. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לשני המינים גם.
 2. הוראות התקנון חלות על גלישה ושימוש באתר באמצעות כל מכשיר המאפשר גישה כאמור.
 3. הביצה הפיננסית שומרת לעצמה את הזכות לשינוי התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה.
 4. הביצה הפיננסית רשאית להשעות או לחסום גישת משתמש לתכנים ולקורסים אם זה יפר את תנאי התקנון.
 5. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
 6. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר או בקורסים בין אם שייך לביצה הפיננסית ובין אם שייך לצד ג’ ללא אישור מראש ובכתב.
 7. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא יעשה שימוש באתר, בקורסים או תכניהם למטרות מסחריות או אחרות, ללא אישור מראש ובכתב.
 8. השימוש באתר ובקורסים הינו שימוש אישי ובלעדי. אין להעביר את השימוש באתר, בקורסים או בתכניהם לכל אדם אחר.
 9. חל איסור מוחלט על שימוש והפעלה של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר או הקורסים (כולם או חלקם). בכלל זה, אין לעשות שימוש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אודף או מאגר שיכיל את תכני האתר או הקורסים.
 10. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובקורסים, לרבות סימני מסחר, פטנטים, דגמים, שיטות וסודות מסחריים, בשירותים הניתנים במסגרתם ובתכנים הינן של הביצה הפיננסית בלבד ומשמשים קניינה הבלעדי. זכויות אלה חלות, בין היתר, גם על בסיסי הנתונים באתר (לרבות רשימת הפריטים, תיאורם, עיצובם ותמונותיהם) וכן על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל הקשור בהפעלתו וכן בכל מידע אחר המתפרסם ע”י החברה ו/או מטעמה – כל אלה יוגדרו להלן: “הזכויות המוגנות”.
 11. אין לעשות כל שימוש בזכויות המוגנות ובמידע באתר כולו או חלקו, בין ע”י  המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד ג’, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת – בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש, ככל שתינתן.
 12. עצם פרסום ו/או העלאת ו/או מסירת תוכן ע”י המשתמש באתר ובקורסים מהווה כי הזכויות בתכנים הנ”ל מצויות בבעלות המשתמש אשר עשתה בהם שימוש. ככל שתעלה טענה בנוגע לתכנים כאמור, המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשימוש כאמור ולכל נזק הנובע כתוצאה ממעשיו
 13. הביצה הפיננסית עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר ובקורסים הינו המידע השלם והמדויק ביותר, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וביצה הפיננסית לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. בנוסף, האתר והקורסים  עשויים לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר ובקורסים יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, הביצה הפיננסית לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 14. כל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר, הקורסים ולפעילותם ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של הביצה הפיננסית (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). אנו נעשה את מירב המאמצים להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

רכישה באתר

 1. המשתמש אחראי על מסירת פרטים נכונים ומדוייקים בעת ההזמנה והוא האחראי לאמיתות תכנו. הביצה הפיננסית לא תהיה אחראית על תוצאות הנובעות מהזנת פרטים שגויים בההזמנה ואחריות כאמור תחול על המשתמש.
 2. מסירת פרטים כוזבים בעת מילוי ההזמנה יכולה להוות עבירה פלילית. משתמש אשר מוסר פרטים כוזבים כאמור חשופה להליכים משפטיים. בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים, חלקיים, בלתי מלאים, תהיה לביצה הפיננסית זכות לבטל הזמנה כאמור.
 3. הרכישה באתר כפופה לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה ועסקה לא תאושר/תכובד, יקבל המשתמש הודעה על כך וחשבונו לא יחויב. למשתמש יתאפשר להזין אמצעי תשלום חלופי להשלמת העסקה.
 4. אם מכל סיבה שהיא תאלץ הביצה הפיננסית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או בהודעת מסר קצר לנייד, בהתאם לשיקול דעת הביצה הפיננסית. במקרה כאמור, לא תהא למשתמש טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

הקורסים באתר

 1. האתר מכיל קורסים וספרים דיגיטליים שונים, חלקם בתשלום וחלקם מופצים לציבור בחינם. 
 2. הביצה הפיננסית שומרת לה את הזכות לפתוח לציבור, ללא עלות, קורסים אשר היו עד אותו עת בתשלום בלבד; במידה ותעשה כן, תתן הביצה הפיננסית התראה של 90 ימים או יותר על פתיחת הקורס לציבור.
 3. במידה וקורס ו/או ספר דיגיטלי נפתח בחינם לציבור, לכל הרוכשים תינתן גישה אוטומטית להמשך לימוד ועיון.
 4. לא יהיו למשתמש טענות ו/או דרישות בגין קורס ו/או ספר דיגיטלי שרכשו והפך להיות פתוח לכלל. 

ביטול העסקה

 1. רק משתמש המזמין (גם אם מיען את הקורס או השירות לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 לרבות התקנות מכוחו (“החוק“) ולאמור לעיל ולהלן.
 2. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 3. במידה ויעשה כל שימוש בקורס שנרכש, למשל צפייה בשיעור או בחלק ממנו, לא ינתן שום החזר כספי.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. פרטיות משתמשי האתר חשובה לנו מאוד ואנו נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של המשתמשים, אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר ובכל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
 2. בעת שימוש בשירותי האתר ובקורסים נאסף עליך מידע ממס’ מקורות (להלן בפרק זה: “המידע”): א. מידע שהינך מוסר ביודעין ובהסכמה מלאה. המשתמש יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד’).   
 3. אנו נוקטים במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, ידוע כי מידע שמשתמש בוחר לפרסם באתר כגון, קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו’ אינו בגדר מידע פרטי.
 4. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמים בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה” (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד’
 5. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 6. אנו נוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שנדרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש המשתמשים באתר ובקורסים ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עמנו.
 7. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר שלנו ו/או מי מטעמנו, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאית לדרוש מאיתנו בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.
 8. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 9. הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 10. החברה מעמידה לרשות קהל לקוחותיה, מספר אפשרויות לשם הסרתם מקבלת הדיוור שנשלח על ידה. א. להסרה מדיוור למייל: באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת Financialegg@gmail.com או על ידי שליחת הודעת “סירוב”, באופן פשוט ויעיל, בלינק שמצורף למיילים או על ידי פניה אל שירות הלקוחות של החברה”. ב. להסרה מהודעות SMS: באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת כתובת המייל המופיעה לעיל עם מספר הנייד אותו תרצו להסיר או באמצעות מענה “הסר” להודעות ה SMS או על ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה. ההסרה תתבצע תוך שני ימי עסקים ממועד קבלת בקשת הסרה.
 11. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.
 12. במקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 13. הביצה הפיננסית עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר ובקורסים לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
 14. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

שירות לקוחות

לשאלות ובירורים בנוגע לשירותים הניתנים באתר, בקורסים ולהפעלתם, כמו גם לכל מידע אחר הנכם מוזמנים לפנות לביצה הפיננסית ולהנהלת האתר, בפרטים שלהלן:

 • דוא”ל:Financialegg@gmail.com.